[Mục lục][KrisYeol] Ngưu Xán siêu đoản

NGƯU XÁN SIÊU ĐOẢN VĂN

 

 

Title: 微小

Author: 落叶被吹何 (Lạc Diệp Bị Phong Xuy Hà Xử – Lá rụng bị gió thổi nơi nao)

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisYeol

Rating: PG

T/N: Tuyển tập siêu đoản văn, có ngọt có ngược

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

2  |  3  |  4  |  5

(•  ε  •)

6  |  7  |  8  |  9  |  10

Advertisements